منو

به ما سر بزنید و غذاهای ما رو امتحان کنید
امتحان کنید

منوی غذای ایرانی

رنگ، طعم و بوی غذا های ما نشانه کیفیت ماست. همه مواد تشکیل دهنده تازه و به دقت توسط آشپز می شود..

کباب ها

رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا کباب کوبیده
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا جوجه کباب
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا برنج ایرانی طارم باسماتی درجه یک زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا کباب کوبیده با نان نون مخلفات
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا جوجه کباب با نان نون مخلفات
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب کوبیده برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو جوجه کباب برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب برگ برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب کوبیده جوجه برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب چنجه برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب سلطانی برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب بختیاری برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب لقمه برنج زعفرانی

خورش ها

رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو خورش خورشت کرفس برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو خورش خورشت قیمه بادمجان برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو خورش خورشت قورمه سبزی برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو خورش خورشت فسنجان فسنجون برنج زعفرانی

پیش غذا

رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا سالاد شیرازی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا ماست خیار
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا ماست موسیر
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا ترشی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا گوجه کبابی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا سوپ جو
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا کشک و بادمجان بادمجون
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا میرزا قاسمی

نوشیدنی